<div style='color: #000;'>Welkom bij</div><div style='color: #d9782d;'>Voedselbank</div><div style='color: #d9782d;'>Zwartewaterland</div> <div style='color: #000;'>85.000 klanten </div><div style='color: #d9782d;'>aangewezen op noodhulp</div><div style='color: #d9782d;'>voedselbanken</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>8300 vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div>

Beleidsplan 2021 - 2026

De Stichting Voedselbank Zwartewaterland hecht om een aantal redenen aan het vaststellen van een beleidsplan voor het lopende jaar (2021) en volgende jaren.

Allereerst geeft het beleidsplan richting en houvast aan de werkzaamheden van allen die zich inzetten voor de voedselbank en haar doelgroep.
In de tweede plaats maakt een beleidsplan het doel en handelen van de voedselbank transparant voor het maatschappelijk veld waarin wij opereren en mee samenwerken.
Tenslotte voldoen wij met het vaststellen van een beleidsplan aan een van de vereisten voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Deze status levert zowel de voedselbank als haar donateurs fiscaal voordeel op.

Doelstelling, missie en beleid

De doelstellingen van de Stichting Voedselbank Zwartewaterland is sinds haar oprichting op 21 maart 2014 ongewijzigd:

 

- Het verstrekken van voedsel aan hen die in armoede leven;

- Het tegengaan van verspilling van voedsel;

Missie.

De Stichting Voedselbank Zwartewaterland wil de gevolgen van armoede in haar regio helpen bestrijden. Wij gaan verspilling van voedsel tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De voedselbank kan dit doen door levensmiddelen in te zamelen bij producenten, distributeurs en lokale leveranciers.

Het beleid dat wordt uitgevoerd om de doelstellingen te bereiken luidt als volgt:

- wij verstrekken periodiek vanuit ons uitgeefpunt voedsel aan mensen die op grond van vastgestelde criteria in aanmerking komen voor hulp door onze Stichting;

- het benodigde voedsel verkrijgen wij vanuit het bedrijfsleven en particuliere inzamelingsacties;
- zowel de Stichting als vrijwilligersorganisatie moet (terecht) voldoen aan de eisen die de Voedsel- en Warenautoriteit stelt.
- Alle activiteiten binnen de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers, inclusief de benodigde bestuursfuncties. - De benodigde middelen verkrijgen wij via giften

Beloningsbeleid.

Het beleid van de Stichting is dat we uitsluitend werken met vrijwilligers en dat de bedrijfsvoering is ingericht met uitsluitend vrijwilligers.

Zowel het vrijwillige bestuur als de overige vrijwilligers verrichten hun taken zonder enige vorm van beloning.

 

Fondsenwerving

De Stichting heeft zich niet tot doel gesteld om zelg fondsen te werven om haar bedrijfsvoering  optimaal te houden en investeringen te kunnen plegen. Veelal zijn de kerkelijke instellingen binnen de gemeente Zwartewaterland bereid financiële middelen ter beschikking te stellen. Incidenteel verstrekt ook de burgerlijke gemeenten financiële middelen of draagt zorg voor huisvesting en energie

Een substantieel deel van haar begroting wordt opgebracht door periodieke bijdragen en giften van particulieren.

Vermogen

De Stichting beschikt momenteel over vermogen. Dit vermogen wordt uitsluitend ingezet voor continuïteit van de bedrijfsvoering, noodzakelijke, gebruikelijke investeringen in installaties en vervoermiddelen een eventueel aander onderkomen en het nakomen van overige verplichtingen .

Maatschappelijke ontwikkelingen

De maatschappij om ons heen ontwikkelt zich razendsnel. De armoede in het land neemt toe, ondanks dat ook de welvaart toeneemt. Dat wijst erop dat de verschillen in inkomens groter worden. Toch zien wij een afname in het aantal mensen dat een beroep doet op de zorg door de Stichting.

Wij vermoeden dat dit een aantal oorzaken heeft: schaamte bij de doelgroep, onbekendheid van het bestaan van de voedselbank, laaggeletterdheid, opvang in het eigen netwerk en te hoge criteria om in aanmerking te komen voor hulp door de Stichting.
Ons beleid is erop gericht om diegene die zich niet laat zien te benaderen en hulp te bieden in de vorm van een voedselpakket,
Wij gaan hierover regelmatig met de plaatselijke sociale dienst in gesprek en proberen ook op die wijze de doelgroep te bereiken.

 

Op deze ontwikkelingen spelen wij als volgt in:

- Ook status- en vergunninghouders komen in aanmerking voor hulp;

- Vluchtelingen mogen zonder intakegesprek de eerste drie maanden van hun verblijf binnen
onze gemeente gebruik maken van de Voedselbank.

- Wij intensiveren de berichtgeving over de Stichting en haar werkzaamheden;

- Wij gaan flexibel om met de financiële richtlijnen van de landelijke organisatie.

Doel is het bereiken van zoveel mogelijk mensen.

 

Wettelijke ontwikkelingen

Hoewel de doelstellingen van de Stichting louter ideële zijn en de Stichting door vrijwilligers draaiende wordt gehouden worden wij steeds meer benaderd als zijnde een professionele organisatie. Vooral de vereisten op het gebied van voedselveiligheid op grond van de Voedsel- en Warenwet maken het noodzakelijk onze bedrijfsvoering professioneel uit te voeren.

Ook willen wij werken volgens de richtlijnen zoals die in de ARBO wet is vastgelegd.

Daarnaast streven wij ernaar om het verstrekken van gezonde voeding en proberen zoveel mogelijk de “schijf van vijf”als richtlijn aan te houden. ,

Samenwerking

De Stichting is een onafhankelijke organisatie. Dit houdt in dat zij zich niet verbindt aan commerciële partijen, aan politieke of religieuze stromingen of aan overheidsinstanties. Maar uiteraard werken wij wel samen met andere organisaties.
Daarbij kun je denken aan Voedselbanken Nederland: de organisatie die het functioneren van de voedselbanken in Nederland faciliteert. Met de voedselbanken in de regio, zoals die in Zwolle en Meppel, wordt collegiaal samengewerkt.
Wij willen als beleid aanhouden dat de beoordeling bij de intake wordt gedaan door een onafhankelijk persoon .Wij hebben hier een overeenkomst over afgesloten met het Maatschappelijk werk “de Kern”.